MOU สะพานเชื่อมการศึกษาพื้นฐานและการจัดการอาชีวศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ยังมีคณะครูจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ชั้นปีที่ ๓ (ม.๓) สำหรับนักเรียนที่สนใจ