ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท ทีดับบลิว เทคนิคอล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบและจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ทักษะด้านฝีมือช่างพื้นฐาน พร้อมกันนี้ทาง บริษัท ทีดับบลิว เทคนิคอล จำกัด ยังจัดส่งนักเรียนนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว