เลขาฯ สอศ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าตรวจติดตาม การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความร่วมมือกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ และคณะผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สำนักงานศูนย์อาชีวศึกษา ทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี