ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 จังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก
วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฎพัจน์ศึกษาสงเคราะห์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานีจังหวัดนครพนม
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์จังหวัดมุกดาหาร
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
จังหวัดยโสธร
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรจังหวัดศรีสะเกษ
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหาธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาจังหวัดสกลนคร
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสว่างดินแดน วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนควิ ิชาชีพสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ – เทค อินเตอร์เอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอํานวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์จังหวัดอำนาจเจริญ
อาชีวศึกษารัฐบาล
อาชีวศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอํานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา