พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู อาจารย์ ประกอบด้วย หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานกิจกรรมและครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ บริษัท Revima Asia Pacific Ltd. โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับนายเรมี่ ไมทั่ม ประธานกรรมการบริษัท Revima Asia Pacific Ltd. ณ บริษัท Asia Revima Asia pacific Ltd. นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีจังหวัดชลบุรี การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิชาอากาศยานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยฯในการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะความเป็นเลิศในสาขาวิชาช่างอากาศยาน