โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.อบ.วท.วันนี้)วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ณ หอประชุมโดมน้อยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๒ และ ปวส.๑ (ม.๖) จำนวน ๘๑๐ คนที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหน่วยงานภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการภาคเอกชนต่างๆทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และต่างจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้สร้างเสริมทักษะประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ โดยมี นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง