“ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สุนีย์แกรนด์โฮเต็ลคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สุนีย์แกรนด์โฮเต็ลคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี” ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสถานศึกษา ๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานการดำเนินงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ มีสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ทั้งหมด จำนวน ๗๖ แห่ง จาก ๙ สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรับฟังการบรรยาย พิเศษให้ความรู้ แก่ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่าย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ จาก นางสุปรียา ลำเจียก ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี และนาย ณ พรหม เพชรสารกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ที่สนับสนุนให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันอันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ไปสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ก่อให้เกิดสัมฤทธิผล ต่อนักเรียน นักศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตอย่างแท้จริง